Privacy

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
> zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
> ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
> Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
> Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
> Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
> Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Privacy op de zorgnota Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
> Uw naam, adres en woonplaats
> Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
> de datum van de behandeling
> Consult Acupunctuur 24104/ Consult Tuina 24105 Rechten omtrent uw gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
2 Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegeven: SAJ Jolanta Skiba, http://www.jolantaskiba.nl, info@jolantaskiba.nl